Jak można się dowiedzieć czy dany teren należy do Miasta?

W ramach SBO można składać propozycje zadań zlokalizowane na mieniu Gminy Miasto Szczecin. W tym celu, na mapie, dostępnej w formularzu zgłoszeniowym na stronie: sbo.szczecin.eu, mienie Gminy zostało oznaczone kolorem żółtym. Ponadto, mapa umożliwia sprawdzenie numeru oraz obrębu działki, na której planowana jest inwestycja oraz pozwala na odczytanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na danym obszarze.

W przypadku zadań zgłaszanych w wersji papierowej o kwestie dotyczące własności terenu można zapytać mailowo lub telefonicznie korzystając z danych kontaktowych dostępnych na portalu w zakładce Kontakt.

Uwaga! Lokalizacja zadania na terenie niebędącym w dyspozycji Gminy wymaga przedstawienia oświadczenia właściciela nieruchomości o woli użyczenia danego terenu pod inwestycję na czas nie krótszy niż okres amortyzacji planowanych nakładów na danym terenie.

Wzór oświadczenia woli wraz ze wzorem umowy użyczenia jest jednym z załączników do formularza. Składając projekt SBO w Urzędzie nie trzeba załączać umowy. Stanowi ona wyłącznie dokument poglądowy. Jej podpisanie będzie konieczne w przypadku zwycięstwa projektu  w głosowaniu mieszkańców Szczecina.